זכויות יוצריםלשון הרעפטנטיםדיני אינטרנטסימני מסחראודותצור קשר
EN
072-3305991 לייעוץ ראשוני

הסכם סודיות (NDA)

28/03/2013

כאשר אנשים וארגונים פועלים ביחד ושותפים להעברת מידע, פעמים רבות נדרשת הגנה על המידע והמסמכים שמוסרים לצד השני כחלק מההתקשרות, שכן, מדובר במידע חסוי אשר מהווה יתרון מסחרי לאותה חברה על פני המתחרים. כחלק מההגנות במסגרת העברת המידע או שיתופו עם הצד השני נחתם בין הצדדים הסכם

הסכם הסודיות מהווה גם חלק חשוב בתהליך המחקר והפיתוח של מוצרים חדשים. חברות רבות נדרשות לחתום על הסכמי סודיות עם בעלי עניין, ספקים ושותפים עסקיים על מנת להגן על הרעיונות והמידע החשוב שמפותח בתהליך. כך הסכמי סודיות משמשים ככלי יעיל בהגנה על המידע הסודי ובשימור זכויות הקניין הרוחני של צד מעוניין.

הסכם סודיות עשוי לכלול גם את תנאי הגבלה זמנית ואזורית אשר יגן על צד מעוניין מפני תחרות, והוא גם נפוץ בהסכמי עבודה של שכירים בעסק, כחלק מחוזה העסקתם

חשוב לזכור, כי הסכם סודיות מהווה חוזה מוסכם בין הצדדים ובעל תוקף משפטי. לפיכך, כל מתן מידע בניגוד לסכם הסודיות עשוי להוות הפרת חוזה ולגרום לתביעה משפטית.

מהו בעצם הסכם סודיות?

הסכם סודיות הוא הסכם משפטי-כלכלי המאפשר לצדדים להחליט על מידת הגישה ושימור המידע במהלך תהליך משותף, ההסכם מסייע לצדדים לבסס אמון ומאפשר להם לחשוף במסגרת היחסים מידע מסחרי סודי וחסוי עם השותף ו/או קבלן המשנה לצורך פיתוח של שירות או מוצר. עקרון הסודיות המגולם במסמך מאפשר לצדדים להבטיח שמידע זה שנמסר, יישמר בסוד על ידי הצד השני ולא יזלוג למתחרים .

באילו מקרים צריך הסכם סודיות?

הסכם סודיות מתייחס למקרים בהם יש צורך לשלב אמון במסגרת היחסים, שכן לצורך ביצוע הפעולה הנדרשת יש לחשוף לצד השני מידע רגיש או בעל ערך סודי. כאשר צד אחד מוסר מידע שהוא רוצה לשמר אותו בסודיות, והצד השני מוסיף תוספות למידע הסודי, אחת הדרכים הטובות היא חתימה על הסכם סודיות.

כך למשל, כאשר אנו רוצים לשכור שירותים של קבלן משנה לצורך סיוע בפיתוח מוצר חדש, או עיצובו, כאשר אנו רוצים לשתף פעולה עם חברה אחרת לצורך מציאת פתרון טכנולוגי משותף, או כאשר אנו מבקשים מחברה לבצע עבורנו סקר כלשהו טרם יציאה לשוק, כאשר אנו שוכרים שירותיו של עובד שכיר במשרה בכירה ואנו מעוניינים שכאשר יעזוב את החברה לא יחשוף את המידע אליו נחשף לחברה מתחרה. כאשר אנו פיתחנו פורמט טלוויזיוני, תסריט או ספר ואנו מעוניינים להעביר אותו לצד שני לצורך בחינת אפשרות הפקה וכדומה. בכל  המקרים הללו נהוג לחתום על הסכם סודיות בין הצדדים.

אילו תנאים נכללים בהסכם סודיות ?

ככלל הסכם הסודיות נערך ומתייחס למקרה ספציפי, יחד עם זאת, קיימים מספר עקרונות בסיסיים הקיימים בכל הסכם סודיות:

 1. תיאור המידע הסודי: הסכם סודיות מתייחס להגדרה של מהו המידע הסודי עליו הוא חל. הגדרה זו חייבת להיות ברורה ומדויקת על מנת שלא יהיו טעויות או אי בהירות.
 2. משך הזמן של ההסכם ושל המידע הסודי: ההסכם צריך לכלות ולגדר את התקופה בה הוא קיים, הסודיות יכולה להיות תחומה בזמן או יכולה לחול על אלמנטים מסוימים גם לאחר סיומה של ההתקשרות. נהוג לקבוע גם שהסודיות חלה כל עוד מדובר במידע סודי, וחסוי, שכן, לאחר חשיפתו לכולם, אין כל היגיון לדרוש מצד ספציפי לשמור על משהו שכבר נחשף
 3. היקף האחריות של הצדדים: בהסכם חשוב לקבוע דרישות ברורות באשר לאחריות והפעולות שיש לנקוט לצורך שמירה על הסודיות, כך למשל, לקבוע סף של אבטחה למידע, דרכי שמירתו, מי יכול להיחשף למידע, ואילו דרישות יש לדרוש ממנו כתנאי לחשיפת המידע הסודי.
 4. הגבלות השימוש במידע: על ההסכם לקבוע במפורש עבור מה ניתן לעשות שימוש במידע ובאיזה אופן.
 5. סעיפים העוסקים בהפרת ההסכם: לא אחת נכללים בהסכם סויות סעיפים העוסקים בסעדים ואפשרות של צד אשר הצד השני הפר את ההסכם לפעול ולהגן על המידה, ולרוב, נכלל גם סעיף פיצויים מוסכמים במקרה של הפרה.
 6. הוראות הנוגעות לסיום ההסכם: על ההסכם לכלול תנאים ודרישות ברורים באשר למידע עם סיום ההסכם, היינו, עם סיום ההסכם אילו פעולות נדרש לבצע הצד שקיבל את המידע על מנת למחוק אותו ו/או להשיבו לצד שמסר לו, אילו אפשרויות עומדות בפני הצד שחשף את המידע לבדוק, לבחון, ולוודא שהמידע שנמסר אכן לא נמצא יותר בחזקת הצד השני.

הסכם סודיות ואי תחרות

הסכם סודיות ואי תחרות הוא סוג ספציפי של הסכם סודיות שבו אותו צד המקבל את המידע הסודי מתחייב שלא יתחרה בצד שחושף בפניו את המידע, באופן כללי, או לחילופין, למשך תקופת זמן מסוימת או אזור גיאוגרפי מסוים, כשההנחה של הצד הדורש את אי התחרות, היא שתקופת הזמן או ההחרגה הגיאוגרפית מגינה עליו ומונעת תחרות אפשרית לאחר תום שיתוף הפעולה ו/או סיום הפרויקט או העבודה שעבורה נשכרו שירותיו של הצד השני.

בהסכם סודיות ואי תחרות, הצד המקבל יתחייב בדרך כלל לא לחשוף את המידע הסודי לצדדים שלישיים ולשמור על סודיותו, ולרוב גם לא להשתמש במידע הסודי למען ייעול תהליכים שלו או לטובתו של צד שלישי המתחרה בצד המפרסם.

בנוסף, הסכם סודיות ואי תחרות עשוי לכלול תנאים נוספים כמו אילו פעילויות מדויקות אסורות על האדם שחתם עליו לבצע. הסכם סודיות ואי תחרות נהוג לצרף להסכם עבודה של עובד אשר נחשף למידע סודי.

מה צריך לדעת לפני חתימה על הסכם סודיות

כאשר אתה מתכנן לחתום על הסכם סודיות, חשוב לדעת מספר דברים כדי להבטיח שאתה מבין את התנאים החוזיים  על מנת שלא תפר אותם:

 1. היכולת לשמור על הסודיות וההגבלות: חשוב להבין איך הסכם מחייב אותך לשמור על הסודיות של המידע ולהסתירו מצדדים שלישיים. יש לבדוק תנאים והגבלות כמו, מה תנאי הבטחת המידע, ההגבלות השונות שיש להטיל על עובדים בעסק, וכן כל פעולה נוספת אשר מתחייבת כתוצאה מההתחייבות לשמירת סודיות. חשוב גם לברר האם ההסכם מאפשר להעביר מידע סודי לשותפים עסקים עימם הינך נדרש לשתף פעולה במסגרת העבודה המשותפת.
 2. התחייבות אחרי סיום הסכם: עליך להבין מהם התנאים והפעולות הנדרשות לצורך שמירה על סודיות המידע עם סיומו של ההסכם, כאמור, התנאים עשויים לכלול תקופות הגבלה זמנית או אזורית וחשוב להבין אותם היטב.
 3. פיצויים ותגמולים: חשוב להבין מה המשמעות של הפרת ההסכם ומהם התנאים והדרישות באשר לפיצויים במקרה של הפרת הסודיות, שכן, לעיתים הסכם המוסכם אינו הגיוני ואינו עומד בקנה אחד עם הנזק שיכול להיגרם על ידי חשיפת המידע.

הסכם סודיות וזכויות יוצרים

הסכם סודיות בתחום זכויות יוצרים עוסק בדרך כלל בפיתוח, יצירה או עיבוד מידע אשר כולל זכויות יוצרים ו/או עשוי להוביל למוצר אשר יהיה זכאי להגנת דיני זכויות יוצרים. בהסכם זה נעשה שימוש לצורך הגנה על האינטרסים של הצד אשר שוכר שירותיו של קבלן המשנה.

כאשר מדובר בהסכם סודיות הנוגע לזכויות יוצרים, נוהגים להבהיר מהן ההרשאות, קובעים של מי הזכויות על היצירות או הפיתוחים הנובעים מההסכם, לעיתים המידע או היצירה עשוי לדרוש רישוי קודם לשימוש ובמקרה זה נהוג להבהיר ולהגדיר את תנאי הרישוי במסגרת ההסכם, ואף קיימת התייחסות למצב בו יש צורך לקבל הסכמה של צד שלישי לצורך ביצוע ההסכם

הסכם סודיות ופטנט

במקרים רבים כאשר מדובר ברעיון לפטנט נהוג בטרם ייחשף מידע סודי בין הצדדים לערוך ולחתום על הסכם סודיות. זה יכול להיות בשלב שבו נשכרים שירותים של גוף או אדם מסוים שיעזור בפיתוח הפטנט, ההסכם יכול להיחתם כשפונים לחברת חיפוש שתפקידה לבדוק אם יש פטנט דומה שכבר נרשם או הוגש, זאת, על מנת למנוע מצב בו מושקעים סכומי כסף גבוהים ברישום והגנה ומתברר שלא ניתן כי קיים פטנט קודם, ולעיתים נחתם הסכם אף לאחר הגשת הבקשה לרישום פטנט כאשר משתפים פעולה עם צד מסוים על מנת למסחר את הפטנט

זכויות קניין רוחני נחשבות היום לאחד המשאבים החיוניים ביותר לפיתוח עסקי והתקדמות כלכלית של הפרט והחברה ולכן גם חשוב מאד להגן עליהם שכן הן מקנות לבעליהן יתרונות רבים בשוק שהתנאים בו אינם פשוטים.

מסמך או הסכם לשמירת סודיות Non Disclosure Agreement או NDA מהווה התחייבות משפטית של הצדדים להימנע מחשיפת מידע רגיש הנוגע למשאבי הקניין הרוחני הנחשף לצד האחר של ההתקשרות.

מסמך מהסוג האמור בעל חשיבות רבה בעיקר במקרים בהם מדובר על סודות מסחריים או זכויות קניין רוחני שאינן ניתנות או שטרם נרשמו כדין, שכן הוא מאפשר להגן עליהן מפני שימוש לרעה על ידי גורם זר. הסיבה לכך היא שבמקרים מעין אלו אין לאותו הצד בלעדיות על הנכס שברשותו, עובדה שמאפשרת לאחרים להשתמש בו לצורך קידום האינטרסים השונים שלהם.

ניסוח הסכם סודיות חייב להיעשות באופן המדויק ביותר ולכן כמובן שאנו ממליצים לפנות אל עורך דין מיומן, שידע להתאים את נוסח ההסכם לנסיבות האישות שלך.

הצדדים חייבים להגדיר באופן המפורט והספציפי ביותר את תקופת ההסכם, מהם השימושים המותרים והאסורים יחס למידע שנחשף, מטרת גילוי המידע, מהו המידע שייחשב למידע סודי, נסיבות בהן המידע גם אם הוגדר כסודי לא יחשב לכזה במידה ונחשף, סעדים במקרה של הפרת ההסכם, סעיפים שהפרתם תיחשב להפרה יסודית ועוד.

אכיפה והפרה של הסכם סודיות

הסכמי סודיות אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת בהסכם עצמו כפופים בדרך כלל להלכות והחוקים המהווים את דיני החוזים הכוללים בין היתר את חוק החוזים (חלק כללי) תשל”ג-1973 וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל”א-1971.

באופן זה, תביעה בגין הפרת ההסכם שתכלול בין היתר גם בקשה לסעד לאכיפתו תוגש לבית המשפט המחוזי שהנו, הגוף השיפוטי שלו נתונהסמכות שיפוט עניינית בנושאי קניין רוחני לפי תקנות סדר הדין האזרחי תשמ”ד-1984.

פסק דין רלוונטי לנושא הפרת הסכמי סודיות

המדובר בהליך משפטי ע”א 3932/06 סקו-סיסטם בע”מ נ’ סופרקום – ערעור וערעור שכנגד על פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב שדחה את תביעת המערערת בעניין הפרת הסכם אך קיבל אותה בנושא גניבת סוד מסחרי.

המערערת עוסקת בפיתוח שיטות הדפסה יחודיות והמשיבה בשיווק וייצור מערכות המנפיקות תעודות מאובטחות עם תמונה. השתיים החלו את ההתקשרות בשנת 1994 ובשנת 1995 חתמו על הסכם סודיות שהתייחס לידע שהעבירה המערערת למשיבה שהוגדר גם כרכושה של המערערת וכלל הוראות המחייבות את המשיבה לשמור על סודיותו.

בסוף 1995 הקימה המשיבה חברה שעוסקת באבטחה והדפסה מאובטחת והודיעה בשנת 1998 כי היא מעוניינת לבטל את ההתקשרות וכי גם הסכם הסודיות מבוטל. לטענת המערערת הקמת החברה העוסקת בתחום האמור מהווה הפרה של ההסכם ושל זכויות הקניין הרוחני.

בית המשפט העליון בראשות כבוד השופט סלים ג’ובראן מתייחס להלכות שמקורן בדיני חוזים, לפיהן יש לבחון הסכמים בכללותם ולא רק להתייחס באופן פרטני לכל סעיף ומכאן הוא למד שחלק ניכר מההסכם עוסק בהכרה של המשיבה בזכויותיה הקנייניות של המערערת וקובע שהעברת המידע לחברת בת של המשיבה מהווה הפרה של ההסכם.

סיכום

בקיצור, חתימה על הסכם סודיות היא תהליך חשוב שדורש את הבנת המורכבויות וההשפעות הכלכליות והמשפטיות שלו.

לכן, חשוב מאוד טרם חתימה על הסכם סודיות לקרוא אותו היטב, לשאול שאלות אם משהו לא ברור, ואף להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום על מנת להבין את כל התנאים והסיכונים הנובעים כתוצאה מחתימת ההסכם, ולוודא שההסכם אכן תואם ועונה על צרכיך וצרכי העסק שלך ואכן מגן כפי שצריך על המידע הסודי.

מאמרים נוספים בשבילכם
עורך דין אינטרנט
קראו עוד
הפקדת זכויות קניין רוחני במסגרת עיזבון
קראו עוד
פסק דין העוסק ביחסים בין זכויות יוצרים ביצירה לרישום סימן מסחר - "דירה להשכיר"
קראו עוד
זקוקים לייעוץ? בואו נדבר!
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם


  תחזרו אליי